Gå videre til innholdet

Betal senere med

  Generelle vilkår og betingelser

  Generelle vilkår og betingelser

  Artikkel 1 - Definisjoner

  I disse vilkårene gjelder følgende definisjoner: Angrerettfrist: den perioden forbrukeren kan benytte seg av sin angrerett; Forbruker: den fysiske personen som ikke handler i utøvelsen av et yrke eller en virksomhet og inngår en fjernsalgsavtale med entreprenøren; Dag: kalenderdag; Varighetstransaksjon: En fjernsalgsavtale som gjelder en rekke produkter og/eller tjenester, der forpliktelsen til å levere og/eller kjøpe er spredt over tid; Varig databærer: ethvert middel som gjør det mulig for forbrukeren eller entreprenøren å lagre informasjon som er adressert til ham personlig på en måte som tillater fremtidig konsultasjon og uendret gjengivelse av den lagrede informasjonen. Angrerett: forbrukerens mulighet til å frafalle fjernsalgsavtalen innen angrefristen; Entreprenør: den fysiske eller juridiske personen som tilbyr produkter og/eller tjenester til forbrukere på avstand; Fjernsalgsavtale: en avtale der det innenfor rammen av et system organisert av entreprenøren for fjernsalg av produkter og/eller tjenester, til og med inngåelsen av avtalen, utelukkende brukes en eller flere teknikker for fjernkommunikasjon; Teknikk for fjernkommunikasjon: midler som kan brukes til å inngå en avtale uten at forbrukeren og entreprenøren har kommet sammen i samme rom samtidig. Generelle vilkår og betingelser: entreprenørens nåværende generelle vilkår og betingelser.

   

  Artikkel 2 - Informasjon om selskapet

  E-post: info@alavera.com  Artikkel 3 - Anvendelighet

  Disse generelle vilkårene gjelder for alle tilbud fra entreprenøren og for alle fjernsalgsavtaler og bestillinger som inngås mellom entreprenøren og forbrukeren. Før fjernsalgsavtalen inngås, vil teksten til disse generelle vilkårene bli gjort tilgjengelig for forbrukeren. Hvis dette ikke er rimelig mulig, før fjernsalgsavtalen inngås, angi at de generelle vilkårene kan inspiseres i den næringsdrivendes lokaler og at de på forbrukerens anmodning vil bli sendt kostnadsfritt så snart som mulig. Hvis fjernsalgsavtalen inngås elektronisk, kan teksten til disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig for forbrukeren elektronisk på en slik måte at den lett kan lagres av forbrukeren på en varig databærer, uten hensyn til forrige avsnitt og før fjernsalgsavtalen inngås. Hvis dette ikke er rimelig mulig, skal det før fjernsalgsavtalen inngås, angis hvor de generelle vilkårene kan inspiseres elektronisk, og at de vil bli sendt gratis på forbrukerens forespørsel. elektronisk eller på annen måte. I tilfelle spesifikke produkt- eller tjenestevilkår gjelder i tillegg til disse generelle vilkårene, skal andre og tredje ledd gjelde tilsvarende, og i tilfelle motstridende generelle vilkår kan forbrukeren alltid stole på den gjeldende bestemmelsen som er mest gunstig for ham. Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkårene på noe tidspunkt er helt eller delvis ugyldige eller annullert, skal avtalen og disse vilkårene for øvrig forbli i kraft, og den berørte bestemmelsen skal uten forsinkelse etter gjensidig avtale erstattes med en bestemmelse som ligger så nært opp til innholdet i den opprinnelige som mulig. Situasjoner som ikke er omhandlet i disse generelle vilkårene, skal vurderes "i ånden" av disse generelle vilkårene. Usikkerhet om tolkningen eller innholdet i en eller flere bestemmelser i våre vilkår og betingelser må tolkes "i ånden" av disse generelle vilkårene og betingelsene.

   

  Artikkel 4 - Tilbudet

  Dersom et tilbud har en begrenset gyldighetsperiode eller er underlagt betingelser, skal dette uttrykkelig angis i tilbudet. Tilbudet er uten forpliktelser. Entreprenøren har rett til å endre og justere tilbudet. Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til at forbrukeren kan foreta en forsvarlig vurdering av tilbudet. Hvis entreprenøren bruker bilder, er disse en sann gjengivelse av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Åpenbare feil eller åpenbare feil i tilbudet binder ikke entreprenøren. Alle bilder, spesifikasjoner og data i tilbudet er veiledende og kan ikke være en grunn til kompensasjon eller oppløsning av avtalen. Bildene som følger med produktene er en sann representasjon av produktene som tilbys. Entreprenøren kan ikke garantere at fargene som vises, samsvarer nøyaktig med de virkelige fargene på produktene. Hvert tilbud inneholder slik informasjon at det er klart for forbrukeren hvilke rettigheter og forpliktelser som er knyttet til aksept av tilbudet. Dette gjelder spesielt: eventuelle fraktkostnader; måten som den når avtalen vil bli inngått og hvilke handlinger som er nødvendige for dette; hvorvidt angreretten gjelder; betalingsmåte, levering og oppfyllelse av avtalen; fristen for aksept av tilbudet, eller fristen innen hvilken den næringsdrivende garanterer prisen; nivået på prisen for fjernkommunikasjon dersom kostnadene ved bruk av fjernkommunikasjonsteknikken beregnes på et annet grunnlag enn den vanlige grunnprisen for det kommunikasjonsmiddelet som brukes om avtalen vil bli arkivert etter at den er inngått, og i så fall på hvilken måte den kan konsulteres av forbrukeren; hvordan forbrukeren, før avtalen inngås, kan kontrollere opplysningene han har gitt i forbindelse med avtalen og om ønskelig korrigere dem; eventuelle andre språk, i tillegg til nederlandsk, som avtalen kan inngås på; atferdsreglene som den næringsdrivende har underkastet seg, og hvordan forbrukeren kan konsultere disse atferdsreglene elektronisk; og fjernsalgsavtalens minste varighet i tilfelle en varighetstransaksjon. Valgfritt: tilgjengelige størrelser, farger, type materialer.

   

  Artikkel 5 - Avtalen

  Avtalen inngås, med forbehold for bestemmelsene i nr. 4, i det øyeblikket forbrukeren aksepterer tilbudet og oppfyller de fastsatte vilkårene. Dersom forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, skal den næringsdrivende umiddelbart bekrefte mottakelsen av aksepten av tilbudet elektronisk. Så lenge mottakelsen av denne aksepten ikke er bekreftet av entreprenøren, kan forbrukeren oppløse avtalen. Hvis avtalen inngås elektronisk, skal den næringsdrivende treffe egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte den elektroniske overføringen av data og sørge for et sikkert nettmiljø. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, vil entreprenøren overholde passende sikkerhetstiltak. Entreprenøren kan - innenfor juridiske rammer - informere seg selv om forbrukeren kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt alle fakta og faktorer som er viktige for en ansvarlig inngåelse av fjernavtalen. Hvis gründeren på grunnlag av denne undersøkelsen har gode grunner til ikke å inngå avtalen, har han rett til å nekte en ordre eller søknad eller å knytte spesielle betingelser til gjennomføringen, samtidig som han begrunner. Med produktet eller tjenesten vil entreprenøren sende forbrukeren følgende informasjon, skriftlig eller på en slik måte at forbrukeren kan lagre den på en tilgjengelig måte på en varig databærer: a. besøksadressen til entreprenørens etablering der forbrukeren kan gå med klager; b. vilkårene for og måten å reklamere på. på hvilke vilkår og på hvilken måte forbrukeren kan gjøre bruk av angreretten, eller en klar erklæring om utelukkelse av angreretten; c. informasjon om garantier og eksisterende ettersalgsservice; d. dataene som er inkludert i artikkel 4 nr. 3 i disse vilkårene, med mindre entreprenøren har inkludert disse dataene; e. informasjon om angreretten som er inkludert i artikkel 4 nr. 3 i disse vilkårene. allerede er gitt til forbrukeren før oppfyllelsen av avtalen, e. kravene til oppsigelse av avtalen dersom avtalen har en varighet på mer enn ett år eller er av ubestemt varighet. I tilfelle av en varighetstransaksjon gjelder bestemmelsen i forrige avsnitt bare for den første leveransen. Hver avtale inngås under de suspensive betingelsene om tilstrekkelig tilgjengelighet av de relevante produktene.

   

  Artikkel 6 - Angrerett

  Ved kjøp av produkter har forbrukeren mulighet til å oppløse avtalen uten å oppgi grunner i en periode på 14 dager. Denne refleksjonsperioden starter dagen etter mottak av produktet av forbrukeren eller en representant utpekt på forhånd av forbrukeren og gjort kjent for entreprenøren. I løpet av refleksjonsperioden vil forbrukeren håndtere produktet og emballasjen med forsiktighet. Han vil bare pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å vurdere om han ønsker å beholde produktet. Hvis han utøver sin angrerett, vil han returnere produktet til entreprenøren med alt levert tilbehør og - hvis det er rimelig mulig - i original stand og emballasje, i samsvar med rimelige og klare instruksjoner gitt av entreprenøren. Hvis forbrukeren ønsker å gjøre bruk av angreretten, er han forpliktet til å gjøre dette kjent for den næringsdrivende innen 14 dager etter at han mottok produktet. Forbrukeren må gjøre dette kjent ved hjelp av en skriftlig melding/e-post. Etter at forbrukeren har oppgitt at han ønsker å utøve angreretten, må han returnere produktet innen 14 dager. Forbrukeren må bevise at de leverte varene ble returnert i tide, f.eks. ved hjelp av et forsendelsesbevis. Hvis kunden ikke har uttrykt sin intensjon om å bruke angreretten eller ikke har returnert produktet til entreprenøren etter utløpet av periodene nevnt i nr. 2 og 3, er kjøpet et faktum.

   

  Artikkel 7 - Kostnader

  ved bruk av angreretten Dersom forbrukeren gjør bruk av angreretten, skal kostnadene ved å returnere produktene bæres av forbrukeren. Dersom forbrukeren har betalt et beløp, skal den næringsdrivende tilbakebetale dette beløpet så snart som mulig, og senest 14 dager etter at angreretten er utøvd. Dette er under forutsetning av at produktet allerede er mottatt tilbake av entreprenøren eller at det kan fremlegges avgjørende bevis for fullstendig retur.

   

  Artikkel 8 - Utelukkelse

  av angreretten Den næringsdrivende kan utelukke forbrukerens angrerett for produkter som beskrevet i nr. 2 og 3. Utelukkelsen av angreretten gjelder bare hvis den næringsdrivende tydelig har angitt dette i tilbudet, eller i det minste i god tid før avtalen inngås. Utelukkelse av angreretten er bare mulig for produkter: a. som har blitt kjøpt av av den næringsdrivende i samsvar med forbrukerens spesifikasjoner; b. som klart er av personlig art; c. som ikke kan returneres på grunn av sin art; d. som ødelegges eller eldes raskt; e. hvis pris er gjenstand for svingninger på finansmarkedet som er utenfor den næringsdrivendes kontroll; f. for enkeltaviser og magasiner; g. for lydog videoopptak og dataprogramvare som forbrukeren har brutt forseglingen på; h. for hygieneprodukter som forbrukeren har brutt forseglingen på. Utelukkelse av angreretten er bare mulig for tjenester: a. som gjelder overnatting, transport, restaurantvirksomhet eller fritidsaktiviteter som skal utføres på en bestemt dato eller i løpet av en bestemt periode; b. der leveringen har startet med forbrukerens uttrykkelige samtykke før angrefristen er utløpt; c. som gjelder spill og lotterier.

   

  Artikkel 9 - Prisen

  I løpet av gyldighetsperioden som er nevnt i tilbudet, vil prisene på produktene og / eller tjenestene som tilbys ikke økes, med unntak av prisendringer på grunn av endringer i merverdiavgiftssatser. I motsetning til forrige avsnitt kan entreprenøren tilby produkter eller tjenester hvis priser er utsatt for svingninger i finansmarkedet og som entreprenøren ikke har noen innflytelse på, med variable priser. Denne koblingen til svingninger og det faktum at eventuelle priser som er nevnt er målpriser, vil bli nevnt i tilbudet. Prisøkninger innen 3 måneder etter kontraktsinngåelsen er bare tillatt hvis de er et resultat av lovbestemte forskrifter eller bestemmelser. Prisøkninger fra 3 måneder etter avtaleinngåelsen er bare tillatt dersom den næringsdrivende har fastsatt det og: a. de er et resultat av lovbestemmelser eller bestemmelser, eller b. forbrukeren har rett til å si opp avtalen den dagen prisøkningen trer i kraft. For alle priser tas det forbehold om trykk- og skrivefeil. Det tas ikke ansvar for konsekvensene av trykk- og settefeil. I tilfelle trykkog settefeil er entreprenøren ikke forpliktet til å levere produktet i henhold til den feilaktige prisen. Artikkel 10 - Samsvar og garanti Den næringsdrivende garanterer at produktene og/eller tjenestene er i samsvar med avtalen, med spesifikasjonene i tilbudet, med rimelige krav til forsvarlighet og/eller brukbarhet og med gjeldende lovbestemmelser og/eller offentlige forskrifter på datoen for avtaleinngåelsen. Hvis det er avtalt, garanterer den næringsdrivende også at produktet er egnet til annet enn normal bruk. En garanti gitt av den næringsdrivende, produsenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettighetene og kravene som forbrukeren kan gjøre gjeldende overfor den næringsdrivende på grunnlag av avtalen. Eventuelle defekte eller feil leverte produkter skal rapporteres skriftlig til entreprenøren innen 14 dager etter levering. Produktene må returneres i originalemballasjen og i ny stand. Den entreprenørens garantiperiode tilsvarer produsentens garantiperiode. Entreprenøren er imidlertid aldri ansvarlig for den endelige egnetheten til produktene for hver enkelt bruk av forbrukeren, og heller ikke for råd om bruk eller bruk av produktene. Garantien gjelder ikke hvis: Forbrukeren har reparert og / eller modifisert de leverte produktene selv eller har fått dem reparert og / eller modifisert av tredjeparter; De leverte produktene har blitt utsatt for unormale forhold eller på annen måte behandlet uforsiktig eller i strid med entreprenørens instruksjoner og / eller har blitt behandlet på emballasjen; Mangelen er helt eller delvis et resultat av forskrifter som myndighetene har satt eller vil sette angående arten eller kvaliteten på de anvendte materialene.

   

  Artikkel 11 - Levering

  og utførelse Selskapet vil utvise størst mulig omhu ved mottak og utførelse av produktbestillinger. Med forbehold om det som er angitt i artikkel 4 i disse generelle vilkårene, vil selskapet utføre aksepterte bestillinger raskt, men senest innen 30 dager, med mindre forbrukeren har avtalt en lengre leveringsperiode. Hvis levering er forsinket, eller hvis en bestilling ikke kan eller bare delvis kan utføres, vil forbrukeren bli informert om dette senest 30 dager etter at bestillingen ble plassert. I så fall har forbrukeren rett til å oppløse avtalen uten kostnader og rett til mulig erstatning. I tilfelle oppløsning i samsvar med forrige avsnitt, vil entreprenøren refundere beløpet betalt av forbrukeren så snart som mulig, men senest innen 14 dager etter oppløsningen. Hvis levering av et bestilt produkt viser seg å være umulig, vil gründeren gjøre en innsats for å skaffe en erstatningsartikkel. Senest ved levering vil det tydelig og forståelig bli oppgitt at en erstatningsartikkel blir levert. Med erstatningsartikler kan angreretten ikke utelukkes. Kostnadene ved returforsendelse skal bæres av entreprenøren. Risikoen for skade og / eller tap av produkter hviler på entreprenøren frem til leveringstidspunktet til forbrukeren eller en representant som er utpekt på forhånd og gjort kjent for entreprenøren, med mindre annet er eksplisitt avtalt.

   

  Artikkel 12 - Transaksjoner

  med lengre varighet: varighet av oppsigelse og forlengelse Oppsigelse, Forbrukeren kan når som helst si opp en tidsubestemt avtale som ble inngått for regelmessig levering av produkter (inkludert elektrisitet) eller tjenester, med forbehold om de avtalte oppsigelsesreglene og en oppsigelsesfrist som ikke overstiger en måned. Forbrukeren kan si opp en tidsbegrenset avtale som ble inngått for regelmessig levering av produkter (inkludert elektrisitet) eller tjenester når som helst ved utløpet av den faste perioden i samsvar med gjeldende oppsigelsesregler og en oppsigelsesfrist som ikke overstiger en måned. en måned. Forbrukeren kan si opp kontraktene nevnt i de foregående avsnittene: når som helst og ikke være begrenset til oppsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode; i det minste si dem opp på samme måte som de ble inngått av ham; alltid si dem opp med samme oppsigelsestid som entreprenøren har fastsatt for seg selv. Fornyelse En tidsbegrenset kontrakt som ble inngått for regelmessig levering av produkter (inkludert elektrisitet) eller tjenester, kan ikke stilltiende fornyes eller fornyes for en bestemt periode. Uavhengig av forrige avsnitt kan en tidsbegrenset avtale som er inngått for regelmessig levering av dags- eller ukeaviser og magasiner, fornyes stilltiende for en tidsbegrenset periode som ikke overstiger tre måneder, dersom forbrukeren kan si opp denne fornyede avtalen mot slutten av fornyelsen med en oppsigelsesfrist som ikke overstiger en måned. En tidsbegrenset avtale som er inngått for regelmessig levering av varer eller tjenester, kan bare stilltiende forlenges på ubestemt tid dersom forbrukeren når som helst kan si den opp med en oppsigelsesfrist som ikke overstiger én måned, og en oppsigelsesfrist som ikke overstiger tre måneder dersom avtalen gjelder regelmessig levering av dags- eller ukeaviser eller tidsskrifter, men mindre enn én gang i måneden. En kontrakt med begrenset varighet for regelmessig levering av dags- eller ukeaviser og tidsskrifter i form av introduksjon (prøve- eller introduksjonsabonnement) videreføres ikke stilltiende og opphører automatisk etter prøve- eller introduksjonsperioden. Varighet Hvis en avtale har en varighet på mer enn ett år, kan forbrukeren si opp avtalen når som helst etter ett år med en oppsigelsesfrist på opptil en måned, med mindre rimelighet og rettferdighet taler mot oppsigelse før utløpet av den avtalte varigheten.

   

  Artikkel 13 - Betaling

  Med mindre annet er avtalt, skal beløpene som forbrukeren skylder, betales innen 7 virkedager etter starten av betenkningstiden som nevnt i artikkel 6 nr. 1. I tilfelle en avtale om å levere en tjeneste, starter denne perioden etter at forbrukeren har mottatt bekreftelsen på avtalen. Forbrukeren har plikt til umiddelbart å rapportere unøyaktigheter i betalingsopplysningene som er oppgitt eller nevnt til den næringsdrivende. Ved manglende betaling fra forbrukeren har entreprenøren, med forbehold om juridiske begrensninger, rett til å belaste rimelige kostnader som på forhånd er gjort kjent for forbrukeren.

   

  Artikkel 14 - Klageprosedyre

  Klager på gjennomføringen av avtalen må sendes til entreprenøren innen 7 dager fullstendig og tydelig beskrevet, etter at forbrukeren har oppdaget manglene. Klager sendt til entreprenøren vil bli besvart innen en periode på 14 dager fra mottaksdatoen. Hvis en klage krever en forutsigbar lengre behandlingstid, vil entreprenøren svare innen fristen på 14 dager. besvares med en kvittering for mottak og en angivelse av når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar. Hvis klagen ikke kan løses ved gjensidig avtale, oppstår det en tvist som er underlagt tvisteløsningsprosedyren. En klage suspenderer ikke entreprenørens forpliktelser, med mindre entreprenøren angir noe annet skriftlig. Hvis en klage blir funnet å være berettiget av entreprenøren, vil entreprenøren etter eget skjønn enten erstatte eller reparere de leverte produktene gratis.

   

  Artikkel 15 - Tvister

  Kontrakter mellom entreprenøren og forbrukeren som disse generelle vilkårene gjelder, er utelukkende underlagt nederlandsk lov. Selv om forbrukeren er bosatt i utlandet.

  Gratis frakt

  Gratis frakt innen Norge. Med Track & Trace!

  24/7 Kundserviceee

  Vår kundeservice er tilgjengelig døgnet rundt

  100 % säker betalning

  En garanti for 100 % sikre betalinger på nettstedet vårt!

  Over 5000+ fornøyde kunder!

  Med mange fornøyde kunder tilbyr vi de beste produktene!